نمایشگر یک مطلب

 1. تاکید بر تقسیم کار در حوزه­های مهارتی آموزش عالی و تبیین نقش دانشگاه جامع علمی-کاربردی به­ عنوان یکی از مهمترین عوامل سهیم و موثر در ایجاد اشتغال و تامین نیروی انسانی میانی کشور
 2. توسعه ساز و کارهای ارزیابی مستمر قابلیت­های دانشگاه با همکاری دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی
 3. بسط ساز و کارهای بهره ­برداری از ظرفیت­های نیروی انسانی تکنولوژیست، صنعتگر و کارآفرین بخش­های صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر به عنوان مدرس به­ ویژه در حوزه های عملی و مهارتی
 4. هدایت اجرای برنامه­ های درسی به سمت میدانی با مشارکت بخش­های صنعت، خدمات ، کشاورزی، فرهنگ وهنر
 5. توسعه مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی با بخش غیردولتی و دولتی در طراحی و تدوین برنامه­ های درسی و آموزشی و اجرای آموزش
 6. توسعه فضای آموزش­های شایستگی محور و شغل­ مدار و متناسب با نیازهای شاغلین و جویندگان کار
 7. حمایت از محققان، مدرسان  و دانشجویان در تولید و انتقال فناوری و انجام پژوهش­های کاربردی و توسعه­ای در حوزه­ های مرتبط با مزیت­های دانشگاه  جامع علمی کاربردی
 8. توجه به خودکفایی دانشگاه جامع علمی-کاربردی در برخورداری از نیروی انسانی با کیفیت متناسب با ماموریت‌ گرایی حرفه­ای
 9. تاکید بر بومی گزینی و تربیت برای بوم در دانشگاه جامع علمی کاربردی
 10. زمینه سازی برای جلب سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در توسعه آموزش­های علمی کاربردی
 11.  تنوع بخشی به ساز و کارهای توسعه ناظر بر مولفه های اساسی در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)