میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به انتقادات و پیشنهادات شما توسط رئیس مرکز
% آرا
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا: 0

میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد امورمالي
% آرا
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا: 0

میزان رضایت از نحوه عملکرد واحد امورمالي
% آرا
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا: 0

میزان رضایت از امکانات رفاهی ( وام، اردو، بوفه، امکانات ورزشی، ....)
% آرا
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا: 0

میزان رضایت از کیفیت فضای کلاسها( سرمایش، گرمایش، نظافت و ایمنی)
% آرا
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا: 0