مرکز آموزش علمي-کاربردي شهرداري يزد با مساعدتهاي استانداري، شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در سال 1387 تأسیس و با تعداد 137 نفر دانشجو در رشته‌هاي امداد سوانح و آتش‌نشاني و خدمات ايمني اطفاء حريق شروع به کار کرد و در حال حاضر در رشته‌هاي حقوق، امور دفتری، مدیریت امور اداری، حسابداري مالي، اطفاء حريق شهري، امداد سوانح، عمران، مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث و مدیریت عملیات امداد و نجات ادامه فعاليت مي‌نمايد.

مرکز آموزش علمي – كاربردي شهرداری یزد از دانشگاه‌هاي زيرمجموعه موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور است كه به منظور گسترش آموزش‌هاي علمي-كاربردي ايجاد شده و هدف آن فراهم آوردن شرايط مناسب براي مشاركت سازمانها، دستگاه‌هاي اجرايي، بخشهاي دولتي و غير دولتي در امر آموزش است. اين دانشگاه مسئوليت برنامه‌ريزي، سازماندهي، پشتيباني، كارشناسي عملياتي و اطلاعاتي آموزش‌هاي علمي-كاربردي و همچنين نظارت و ارزشيابي و صدور مدرک دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی علمی کاربردی را به عهده دارد.

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری یزد با مساعدتهاي استانداري، شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و ساير ارگان‌هاي ذيربط در سال 1387 تأسيس گرديد.